STONE TOWN (Tanzania)                                                                                   see also: Tanzania   Stone Town    back to photographs